Crusher

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ในการผลิตเครื่องบดรูปกรวยเครื่องบดทรายและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้!

ดูบริการทั้งหมด

"บิ๊กตู่" โต้กระแสปรับ ครม. แย้มให้รอหลังงบฯ 63 ผ่าน – มติ ...

"บิ๊กตู่" โต้กระแสปรับ ครม. แย้มให้รอหลังงบฯ 63 ผ่าน – มติ ครม.ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – สินเชื่อ 3,923 ล้าน

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ขึ้นรายชื่อส่งออกอาหารสัตว์ไปยัง ...

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง ...

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | …

รายชื่อกฎหมาย ... อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัด ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา …

แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยต้อง ...

กฎหมายว่าด้วยอาหารสตัวที่ผสมยา์ …

อาหารสัตว์ที่ผสมยา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วตัถทุี่ได้รบัการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2560 "ให้ยาที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนต ารับ ...

พาณิชย์ ลั่นไม่มีใครอ้างชื่อ 'บิ๊กตู่

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่านายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรค ...

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้ง ...

7. คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.12 8.

แบบฟอร์มการขออนุญาตวัตถุอันตราย – กลุ่มงานคุ้มครอง ...

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม: Download ข้อมูลโรงงานฯ (Excel) รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รายเดือน (Excel)

รายชื่อผู้ประกอบการ/ข้อมูลสถานีบริการ/การจัดหาและจำหน่าย

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2557 มีโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและคณะ ...

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Medical

ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจสำหรับ covid-19 ที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ใหม่)

คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 2.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5

ข้อมูลสินค้าอาหารในตลาดสิงคโปร์ | RYT9

5.4 ชื่อและหมายเลขโรงงานผลิตที่ได้รับอนุมัติจาก ava พร้อมวันที่ผลิตสินค้า

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ > ถามตอบ > คำถามที่พบบ่อย …

ประเภทอาหารที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ดูแล คือ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์ ต้องทำตาม ...

การขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการอาหาร …

คำขอแก้ไขรายละเอียดอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร แบบ สบ. 4; คำขอแก้ไขเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ. 2

กรมปศุสัตว์เผยจีนไฟเขียวนำเข้าไก่จาก 7 โรงงานของไทย …

กรมปศุสัตว์เผยจีนไฟเขียวนำเข้าไก่จาก 7 โรงงานของไทย หลังผลผลิตไม่เพียงพอ เตรียมส่งออกล็อตแรกมี.ค.นี้ 40 ตู้ มูลค่า 80 ล้านบาท เจาะตลาดยูนนาน ...

คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม

ผู้สัมผัสอาหาร และ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ... ให้ผู้บริโภคได้รับประทาน รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมและพัฒนา ...

เกี่ยวกับเรา

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุมัติให้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TSTE ในการจองซื้อหุ้น ...

รายละเอียดขั้นตอนการน …

กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่เคยน าเข้ามาก่อน . กรณีน าเข้าเป็นรายโรงงาน

เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่และสุกร …

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน และขอบข่ายรายการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ...

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย การนิคมอุตสาหกรรม ...

2. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการที่ได้รับ ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2557

โรงงาน จ าพวกที่ 2 ตามแบบ ร.ง.1 ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ประเมินความเสี่ยง / รับใบรับแจ้งการประกอบ กิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 -

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยรับรอง (cb) รายชื่อหน่วยรับรอง (cb) รายชื่อหน่วยตรวจ (ib) รายชื่อหน่วยตรวจ (ib)

จีนรับรองโรงงานส่งออกไก่ไทยอีก 9 แห่ง คาดปี 63 …

"ปัจจุบันตลาดส่งออกสินค้าเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน โดยเฉพาะการส่งออกไปจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองขึ้น ...

Hayhagoodsales: รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหารครับ

Unknown กล่าวว่า.... บริษัท บีเคพี พาส จำกัด ตัวแทนจำหน่านสายพาน พลาสติก โมดูลาร์ อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทย ยี่ห้อ EUROBELT ฐานผลิตที่ ...

คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ …

รายชื่อโรงงาน; รายชื่อนิคม ... การขออนุมัติ - อนุญาต ... สถาบันอาหาร (สอห.) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนาคนต่างดา้วมาทางานกับ ...

ใบอนุญาตเลขที่นจ.0001/2559 โทร. 08 6100 2323, 08 9783 4919 ... รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนาคนต่างดา้วมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ... ลาดับที่ ราย ...

ชาวบ้านรวมรายชื่อเตรียมฟ้องจนท. แก้ฝุ่นดำ …

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (10): คนในพื้นที่รวมรายชื่อเตรียมฟ้อง - เอสซีจีเชิญตัวแทนชาวบ้านดูงาน รื้อระบบสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินระบบ ...

ติดต่อเรา

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม GCM จำกัด ยินดีต้อนรับคุณด้วยความจริงใจที่จะติดต่อเราผ่านสายด่วนและวิธีการสื่อสารทันทีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

  • ที่อยู่:

    No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

  • เบอร์โทรศัพท์:

    +86-21-58386189, 58386176

  • ที่อยู่อีเมล:

    [email protected]